StartSäkrare i trafikenBäst på alkolås & alkomätareAlkolåsKÖPRÅD

KÖPRÅD

Våra produktomdömen

MHF bedömer alkolåsprodukter utifrån konsumenttester i svenska och utländska laboratorier, funktions- och användartester samt erfarenheter från långtidsanvändning. Olika krav ställs på olika användningsområden beroende på lagstiftning, standarder och generella konsumentkrav.

Här hittar du MHF:s produktomdömen.

Produkten ska uppfylla standard

Vid upphandling av alkolås för kvalitetssäkring av transporter rekommenderar vi att ni kräver att alkolåsen ska uppfylla den nu gällande standarden SS-EN 50436-2. Vid en upphandling går det enklast att enbart hänvisa till den nu beslutade standarden genom SS-EN nummer och namn. Det är viktigt att den som upphandlar alkolås kräver ett provningsintyg utfärdat av ett opartiskt laboratorium som uppfyller ISO/IEC 17025.

De första europeiska standarderna beslutades i Sverige 2006 respektive 2008. Efter det har producenterna av alkolås börjat den process som innebär att deras produkter kan godkännas enligt standarden. En sådan process tar lång tid, oftast minst ett år.

Standardiseringsorgansiationen Cenelec har under 2014 arbetat med att uppdatera standarderna EN 50436-1: 2005, Alkolås för körkort med villkor och EN 50436-2:2007, Alkolås vid kvalitetssäkring av transporter. Detta innebär att man successivt kommer övergå till att kräva att alkolåsen möter de nya utgåvorna EN 50436-1:2014 och EN 50436-2:2014.
Från 2016-10-21 upphör de äldre versionerna av båda standarderna helt att gälla och efter detta datum är det bara de produkter som uppfyller den nya utgåvan som är gäller.

Läs mer om de fastställda EU-standarderna här.

Några handfasta tips för dig som funderar på att skaffa alkolås till era fordon

Innan inköp

Fundera över vika behov ni har. Det finns alkolås med personlig inloggning, kameraövervakning och med rapportering av positiva alkoblås i realtid via sms. På marknaden finns två typer av alkolås för kvalitetssäkring av transporter. Alkolås för fast kabelinstallation och alkolås med trådlös överföring som också fungerar som en extra startspärr och som med fördel förvaras inomhus ihop med bilnycklarna. Detta gör att de olika lösningarna också är konstruerade för att klara olika temperaturkrav.

Förankring

Innan installationen börjar är det bra att ni haft en förankringsrunda mellan arbetsgivaren och den lokala fackklubben. Är ni en stor organisation är det alltid bra att också i ett tidigt skede ha diskussioner med personalavdelning, företagshälsovård med flera. Ta fram egna rutiner som passar er organsiation rörande installation, uppföljning, kalibrering och service av alkolåsen.
Börja gärna i liten skala med några fordon som installeras med olika modeller av alkolås för att på egen hand bilda er en uppfattning om hur de olika produkterna fungarar.

Bestäm hur ni vill använda era alkolås

Ett alkolås fungerar som en startspärr där man inte tillåter start av fordonet om alkoholnivån i förarens utandningsluft är mer än 0,2 promille. Alla händelser loggas i alkolåsets logg och kan i efterhand följas upp. Om man bestämmer att alkolåset bara ska vara en startspärr och att man inte har för avsikt att följa upp de ev. positiva utandningsproven, så bör man ändå tänka på att man kan tanka ur loggen för att försäkra sig om att alla starter av fordonet har skett efter att användaren har levererat ett utandningsprov.

Uppföljning av data i alkolåset

Det är viktigt att tidigt tänka på hur man ska följa upp utandningsproven som lagras i alkolåsen. Alkolåsen reagerar av naturliga skäl på alkohol men kan av tekniska skäl inte skilja på kontaminering och riktiga positiva utandningsprov. Vanliga kontamineringar kan exempelvis vara användande av handsprit i direkt anslutning till alkolåset eller om användaren ätit något som innehåller alkohol, såsom godis eller likande. Det är då viktigt att ha en rutin som innebär att man inte omedelbart anklagar någon för att bruka alkohol i tjänsten. Munalkohol eller en kontaminerad fordonskupé går snabbt ner i alkoholkoncentration om man bara öppnar upp dörrarna och snabbt ventilerar bilen eller sköljer munhålan med exempelvis vatten. Munalkoholen har en förmåga att inom några minuter snabbt förvsinna med hjälp av den egna saliven.

När man följer upp loggar är det viktigt att veta vilka registrerade utandningsprov som orsakats av kontaminering. Ett enkelt tips för detta är att fordonsansvarig eller arbetsledaren loggar de händelser som orsakats av kontaminering och vid urtankning av logg vid senare tillfälle så kan man enkelt bortse från dessa positiva blås. Ett enkelt tips är att man har en telefonsvarare dit användaren ringer in och meddelar att man haft en kontaminering. Den fordonsansansvarige kan då enkelt följa upp händelserna i loggen efteråt.

Det är också viktigt att tänka på vilka rutiner man har. Om man exempelvis har för avsikt att installera alkolås i fordon som används av hemtjänsten, kan man tidigt införa en rutin som innebär att användning av handsprit görs inne hos vårdtagaren när man är klar med sitt besök och inte i bilen. Därmed undviks risken att skapa onödiga stopp på grund av kontamineringar.

Olika kravställare och användare behöver olika information

Om exempelvis ett länstrafikbolag upphandlar busstrafik av en eller flera entreprenörer och ställer krav på att fordonet ska ha alkolås så är uppföljningen av datalogg-informationen viktig för att se att fordonet inte startats utan att man blåst i alkolåset. När det gäller de eventuella positiva alkoblås som förekommit så är detta inget som länstrafikbolaget har anledning att bry sig om. Däremot är denna information viktig för att den enskilde entreprenören ska kunna göra en uppföljning i form av samtal med den aktuella föraren och eventuellt koppla in behandlingsåtgärder.

Ett användarkrav kan till exempel vara:
- Att entreprenören årligen ska sända in ett kalibreringsintyg som verifierar att kalibrering av alkolåset genomförts.
- Att entreprenören årligen sänder in en summeringsrapport från loggen som visar att fordonet inte startats utan att ett utandningsprov lämnats.

Koppling till alkohol- och drogplicy

Det är viktigt att ha en rutin som klargör hur alkolsåens positiva blås kopplas till företagets alkohol- och drogpolicy. Ett positivt resultat bör ses som en misstanke om påverkan.

Rutinerna hos företaget bör innebära att den anställde alltid har rätt att kunna göra ett andra prov i exempelvis en bärbar alkomätare som uppfyller kraven i standarden EN 15964:2011 eller ett bevisinstrument som uppfyller OIML R 126:1998 för att fastslå den slutliga alkoholhalten. Även blodprov kan förekomma. Om kontaminering har skett så försvinner denna inom några minuter och man kan med lätthet använda det befintliga alkolåset för att leverera ett nytt prov efter några minuter för att bevisa sin oskuld.
MHF - Ingen ska dö av rattfylleri | Hammarby Fabriksväg 25, 8 tr | 120 30 Stockholm | Tel: +46-8-555 765 55  | Org.nr: 802002-3399